Pin It

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), αποτελεί βασικό μέλημα του Δήμου Παραλιμνίου. Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), που τέθηκε σε ισχύ από την 25ης Μαρτίου 2018, όπως εκάστοτε ισχύει, με το παρόν κείμενο παρέχεται χρήσιμη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παραπάνω Κανονισμού.

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Κανονισμό, στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι νοούνται ως:

 • «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, ενώ

 

 • «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των υπηρεσιών του Δήμου Παραλιμνίου, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, δεν καταργεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από διατάξεις άλλων νόμων. Οι υπηρεσίες του Δήμου Παραλιμνίου, συνεχίζουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες εντός του πλαισίου των νομικά τεκμηριωμένων αρμοδιοτήτων τους.

Ο Δήμος Παραλιμνίου προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

 

Ο Δήμος

Το Παραλίμνι είναι ο μεγαλύτερος δήμος της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, ο οποίος μετά το 1974 και την κατάληψη της Αμμοχώστου είναι το κέντρο της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής της.

Έγινε δήμος το 1986 και το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Δήμαρχο και 12 μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε 5 χρόνια.

Ο Πρωταράς, η τουριστική περιοχή του Παραλιμνίου είναι ένα πολύ δημοφιλές τουριστικό θέρετρο, για ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Είναι ιδανικός για διακοπές και διαθέτει περίπου 20.000 ξενοδοχειακές κλίνες.

Στην προσπάθεια εναρμόνισης των διαδικασιών του oΔήμος έχει αποφασίσει ότι ήταν απαραίτητη η συνεισφορά εμπειρογνωμόνων στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διαθέσει τους απαραίτητους πόρους και έχει συμβληθεί κατόπιν επίσημης διαδικασίας Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασίαδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι ως ακολούθως:

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αντώνη Παπαδοπούλου 6, Παραλίμνι 5282, ΚΥΠΡΟΣ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 23819322

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dpo@paralimni.org.cy

 

Νομιμότητα επεξεργασίας

Ο Δήμος Παραλιμνίου ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ, επίσης για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχεία β, ζ και ι του παραπάνω κανονισμού.

Ως προς την εγκατάσταση cookiesγια την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

 

Ποια δεδομένα συλλέγονται  - Αρχές επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Παραλιμνίου, περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και είναι τα τελείως απαραίτητα για τη συμμόρφωσή του σε κάθε έννομη υποχρέωσή του ή την εκπλήρωση των καθηκόντων του, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απλών και ειδικών κατηγοριών «ευαίσθητων») από το Δήμο Παραλιμνίου, διέπεται από τις αρχές που περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Παραλιμνίου επεξεργάζονται τα ΔΠΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με διαφάνεια. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, επιδιώκεται η ενημέρωση του υποκειμένου να γίνεται με τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, με σαφή και απλή διατύπωση («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»).

Τα ΔΠΧ που παρέχονται στον Δήμο Παραλιμνίου, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, («περιορισμός του σκοπού»).

Ο Δήμος Παραλιμνίου συγκεντρώνει μόνο τα ΔΠΧ που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»).

Στόχος των υπηρεσιών του Δήμου Παραλιμνίου είναι τα ΔΠΧ που συλλέγονται να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, όταν είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ανακριβών παίρνοντας υπόψη τους επιδιωκόμενους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).

Τα ΔΠΧ διατηρούνται σε φυσικά ή ψηφιακά αρχεία για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»).

Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παίρνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα ΔΠΧ να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ο Δήμος Παραλιμνίου φέρει την ευθύνη της επεξεργασίας των ΔΠΧ και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις αρχές του ΓΚΠΔ, ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων («λογοδοσία»).

 

Ειδικής Κατηγορίας Προσωπικά Δεδομένα

"Ειδικές κατηγορίες" ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές γνώμες, θρησκεία, υγεία, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική ένωση, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα απαιτούν υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

 

Ο Δήμος (όπως και κάθε οργανισμός) απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολόγηση για τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση αυτού του τύπου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ο Δήμος ενδέχεται να επεξεργαστεί ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες μεμονωμένες περιπτώσεις:

 

 1. σε περιορισμένες περιπτώσεις, με τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή των υποκειμένων.

 

 1. κατά την άσκηση νομικών υποχρεώσεων του Δήμου ή κατά την άσκηση δικαιωμάτων του Δήμου σε ότι αφορά την απασχόληση εργασίας.

 

 1. όταν είναι αναγκαίο για το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς

 

Λιγότερο συχνά, ο Δήμος τείνει να επεξεργαστεί αυτό το είδος των πληροφοριών όπου είναι απαραίτητο σε σχέση με νομικές αξιώσεις ή όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων (ή τα συμφέροντα κάποιου άλλου) όπου το υποκείμενο δεν είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή όπου έχει ήδη γίνει δημοσίευση των σχετικών δεδομένων από το ίδιο το υποκείμενο.

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων

Ο Δήμος κατανοεί τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. Ως εκ τούτου συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με παιδιά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους ή εκτός αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα «παιδιά» είναι άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

Ο Δήμος Παραλιμνίου, σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκύψει ανάδοχος ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Δήμος Παραλιμνίου, τότε με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών, υπογράφεται σύμβαση εμπιστευτικότητας- εχεμύθειας ή οι όροι αυτής της σύμβασης ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης. Περαιτέρω, ο Δήμος Παραλιμνίου λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ούτως ώστε η σχετική επεξεργασία από τον ανάδοχο να γίνεται κατόπιν καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας.

Στόχος της παραπάνω ενέργειας είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή από τους αναδόχους κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Πώς προστατεύονται  τα δεδομένα.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Δήμος Παραλιμνίου λαμβάνει όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, παράνομη καταστροφή ή κοινολόγηση και φθορά.

 

Περιορισμοί υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.

Ο Δήμος Παραλιμνίου μπορεί να περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων για την διασφάλιση:

 1. της ασφάλειας του κράτους,
 2. της εθνικής άμυνας,
 3. της δημόσιας ασφάλειας,
 4. της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης της προστασίας από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και της πρόληψης αυτών,
 5. άλλων σημαντικών στόχων γενικού δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών θεμάτων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης,
 6. της προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστικών διαδικασιών,
 7. της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης παραβάσεων δεοντολογίας σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα,
 8. της παρακολούθησης, της επιθεώρησης ή της κανονιστικής λειτουργίας που συνδέεται, έστω περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 1) έως 7),
 9. της προστασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων,
 10. της εκτέλεσης αστικών αξιώσεων

 

Γνωστοποίηση αλλαγής του σκοπού επεξεργασίας

Ο Δήμος επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχει συλλέξει, εκτός αν θεωρήσει εύλογα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τα σχετικά δεδομένα και για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Εάν χρειαστεί να υπάρξει οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων για σκοπό ασύμβατο με τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας, ο Δήμος θα ενημερώσει και θα εξηγήσει τη νομική βάση που του επιτρέπει να το πράξει με ή χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου.

Ο Δήμος ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

 

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Ο Δήμος Παραλιμνίου διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, στα πλαίσια της εκπλήρωσης των καθηκόντων του και της άσκησης της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, επίσης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Πηγές ή/και αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εκτέλεση των συμβατικών και θεσμοθετημένων υποχρεώσεών του Δήμου

 • Αστυνομία
 • Νοσοκομεία
 • Κτηματολόγιο
 • Τροχαία
 • Τμήμα Πολεοδομίας
 • Τμήμα Ευημερίας
 • Τραπεζικοί Οργανισμοί
 • Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Υγειονομείο
 • «ΓΙΩΡΚΕΙΟ» ΔημοτικόΝηπιαγωγείο

 

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Ο Δήμος δεν διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό έκτος από συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του (όπως στις  περιπτώσεις γάμων, σε Πρεσβείες στο εξωτερικό ή στο Υπουργείο Εξωτερικών τρίτων χωρών κτλ.)

Περαιτέρω διαβίβαση ΔΠΧ λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις που η διαβίβαση δεδομένων είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή προβλέπεται από νομοθετικές διατάξεις.

Πρωταρχική προϋπόθεση του Δήμου όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, είναι η διαβίβαση των δεδομένων να είναι αναγκαία.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να γίνει διαβίβαση με την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων ότι το υποκείμενο των δεδομένων θα εξακολουθήσει  να  επωφελείται  των θεμελιωδών δικαιωμάτων  και  των  εγγυήσεων  που  δικαιούται  όσον  αφορά την  επεξεργασία  των δεδομένων  τους  αφότου  αυτά  διαβιβαστούν.

Ο Δήμος εξασφαλίζει ότι δόθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων συγκεκριμένα για την εκάστοτε διαβίβαση ή το εκάστοτε σύνολο διαβιβάσεων δεδομένων η ρητή συγκατάθεση του και ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τυχόν κινδύνους που προκύπτουν από την εν λόγω διαβίβαση.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες κυπριακές και ενωσιακές διατάξεις, ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΓΚΠΔ δεν καταργεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από διατάξεις άλλων νόμων.

Ειδικότερα, τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει, δίνεται σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων το δικαίωμα:

 • Ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.
 • Διόρθωσης:Διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων που αφορούν κάθε υποκείμενο των δεδομένων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία: υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Στη λήθη: Διαγραφή των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας.
 • Στη φορητότητα των δεδομένων:Μεταφορά των δεδομένων, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από  ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου Παραλιμνίου, αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος, η ανταπόκριση του Δήμου στο αίτημα λαμβάνει χώρα εντός της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό προθεσμίας του ενός μηνός. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται ενημέρωση για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της.

 

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα γίνεται  ενημέρωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.

Είναι σαφώς εξίσου σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κρατά ο Δήμος να είναι ακριβή και τρέχοντα. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνεται ενημέρωση από το υποκείμενο των δεδομένων σε περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χρήζουν επεξεργασίας από τον Δήμο Παραλιμνίου.

 

Απαραίτητο τέλος

Όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου ή την άσκηση των δικαιωμάτων του δεν απαιτείται να πληρώσει οποιοδήποτε τέλος.

Ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθεί η καταβολή εύλογου τέλος, εάν το αίτημά του για πρόσβαση είναι κατόπιν εξέτασης του, σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ο Δήμος ενδέχεται να αρνηθεί να συμμορφωθεί με το συγκεκριμένο αίτημα σε τέτοιες περιπτώσεις.

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Κάθε αίτημα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων κάθε υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Δήμο Παραλιμνίου και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων για το Δήμο Παραλιμνίου:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Αντώνη Παπαδοπούλου 6, Παραλίμνι 5282, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλέφωνο: 23819322

e-mail: dpo@paralimni.org.cy

 

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα προσφυγής στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα του Γραφείου και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της (www.dataprotection.gov.cy) , όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Broken Clouds

13.49°C

Paralimni

Broken Clouds
Humidity: 76%
Wind: NNE at 3.15 M/S